SELECT LANGUAGE

business Văn phòng Chi nhánh

Văn phòng Kinh doanh

Fukuoka

Vị trí 1-14-25 5F Room F, Shinkansen Bldg No. 2, Hakata Eki Higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013
TEL +81-92-409-2931
FAX +81-92-409-2932

MAP

1-14-25 5F Room F, Shinkansen Bldg No. 2, Hakata Eki Higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013

Yêu cầu mua hàng