SELECT LANGUAGE

PRIVACY นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักรู้ว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากลูกค้าบนเว็บไซต์บริษัท อิทซึวะ โชจิ เราพยายามที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่นที่บังคับใช้เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงนอกเหนือจากเว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

< วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล >

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้จะถูกนำไปใช้ตามความยินยอมของพวกเขาในการร้องขอและการสอบถาม หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

  • a) เพื่อยอมรับการสมัครสำหรับสินค้า (คำสั่งซื้อ)
  • b) เพื่อจัดหาสินค้า (จัดส่ง)
  • c) เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ, การร้องเรียน ฯลฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร

  • a) จ้างหรือพิจารณาผู้สมัครที่ต้องการร่วมงานบริษัท
  • b) ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายกับผู้สมัคร
  • c) เหตุการณ์อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

< ให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม >

เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากการนี้

  1. ถูกต้องตามข้อกฎหมาย
  2. มีความยินยอมของลูกค้า
  3. เพื่อตอบสนองต่อคำขอและการสอบถามของลูกค้าอย่างเหมาะสม เรามอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับเหมาช่วงที่ได้ทำข้อตกลงรักษาความลับกับบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

< การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย >

เราพยายามป้องกันการรั่วไหล, สูญเสีย, ความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจัดการข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าอย่างปลอดภัย

< ข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล >

ฝ่ายบริหารของบริษัท อิทซึวะ โชจิ
Tel:+81-6-6764-7568 / E-mail: itsuwa@itsuwa.co.jp

2. ข้อยกเว้น

บริษัท อิทซึวะ โชจิ ให้ความสำคัญกับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ แต่ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, ความปลอดภัย ฯลฯ หากมีข้อผิดพลาดในเนื้อหา บริษัทและกลุ่มบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
นอกจากนี้เว็บไซต์หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจถูกเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลง, ลบหรือหยุดโดยบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อลูกค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

3. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา, ข้อมูล, การออกแบบ, รูปภาพ,เครื่องหมายการค้าโลโก้ ฯลฯ บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท หรือเจ้าของส่วนบุคคล จะไม่สามารถนำไปใช้ (ทำซ้ำพิมพ์ซ้ำ) โดยไม่ได้รับอนุญาต

ติดต่อเรา