SELECT LANGUAGE

Chính Sách Bảo Mật

1. Chính sách bảo mật

Trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp trên trang web Itsuwa Shoji Kaisha, Inc. (sau đây gọi là "Công ty"). Chúng tôi luôn nỗ lực để xử lý thông tin cá nhân dựa trên luật pháp và những quy định hiện hành của Nhật Bản.
Công ty không chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân trên các trang web được liên kết khác ngoài trang web của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của từng trang web được liên kết.

< Mục đích sử dụng thông tin cá nhân >

Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp được sử dụng trong phạm vi đồng ý của họ để trả lời các yêu cầu hàng hóa. Nếu không có sự đồng ý trước, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sau.

Thông tin cá nhân của khách hàng

  • a) để chấp nhận đơn đặt hàng
  • b) để giao hàng
  • c) để chấp nhận các yêu cầu về hàng hóa và dịch vụ, khiếu nại, vv

Thông tin cá nhân của ứng viên

  • a) để thuê hoặc xem xét một ứng viên muốn tham gia Công ty
  • b) các hình thức liên lạc khác nhau với ứng viên
  • c) các nhiệm vụ khác xảy ra với các mục đích nêu trên

< Cung cấp thông tin cho bên thứ ba >

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong mọi trường hợp ngoài trường hợp sau.

  1. Là yêu cầu pháp luật
  2. Có sự đồng ý của khách hàng.
  3. Để đáp ứng một cách thích hợp các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng, chúng tôi ủy thác thông tin cá nhân cho nhà thầu phụ đã ký kết thỏa thuận bảo mật với Công ty về thông tin cá nhân.

< Thực hiện các biện pháp an toàn >

Chúng tôi nỗ lực để ngăn chặn rò rỉ, mất mát, hư hỏng hoặc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân bằng cách quản lý an toàn các thông tin được cung cấp bởi khách hàng.

< Thông tin liên hệ về xử lý dữ liệu cá nhân >

Itsuwa Shoji Kaisha, Inc. Phòng hành chính
Tel:+81-6-6764-7568 / E-mail: itsuwa@itsuwa.co.jp

2. Điều khoản miễn trừ

Itsuwa Shoji Kaisha, Inc. (sau đây gọi là "Công ty") rất chú ý đến nội dung của trang web này, nhưng không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy, an toàn, v.v. Nếu có lỗi trong nội dung, Công ty và các công ty của Tập đoàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Ngoài ra, trang web hoặc thông tin trên trang web này có thể được Công ty thêm, thay đổi, xóa hoặc dừng mà không cần thông báo trước. Công ty không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc sự bất tiện của khách hàng xảy ra khi sử dụng trang web này.

3. Bản quyền và thương hiệu

Bản quyền và nhãn hiệu liên quan đến nội dung, thông tin, thiết kế, hình ảnh, logo thương hiệu, v.v. trên trang web này là tài sản của Công ty hoặc cá nhân chủ sở hữu và không được sử dụng (sao chép, in lại) mà không được phép.

Yêu cầu mua hàng